23 ธ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตามที่รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


เป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)


ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสาร

เอกสาร