12 ธ.ค. 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ


เป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก)


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)


รายละเอีนดดังเอกสารแนบ รายละเอียด