จักษุ

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 1
 • เวลาทำการ - ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • เบอร์โทรติดต่อ - 055-282829 หรือ 055-245070 ต่อ 73121
แพทย์

ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • - ให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยตรวจรักษา ให้คำแนะนำ
 • - ผ่าตัดโรคเกี่ยวกับตาและผู้มีปัญหาทางสายตาให้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป
 • - ให้ความรู้และสอนทักษาะแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะสาขาจักษุวิทยาเบื้องต้น

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

- ตรวจวัดด้วยเครื่องมือทันสมัยตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

 • - การวัดสายตาคัดกรองต้อกระจก
 • - การตรวจปัญหาทางสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • - การตรวจคัดกรองต้อหินด้วยเครื่องวัดความดันลูกตา
 • - การตรวจโรคจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายจอประสาทตา
 • - การวัดเลนส์ตาเทียมด้วยเครื่องวัดแบบคลื่นเสียงและแบบเเสง
 • - การรักษาต้อหินมุมปิดด้วยเลเซอร์
 • - การผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กด้วยคลื่นความถี่สูง
 • - การผ่าตัดโรคทางจักษุประเภทต่าง ๆ