พยาธิวิทยา

ข้อมูลติดต่อและเวลาทำการ
 • ที่ตั้ง - อาคารอำนวยการ ชั้น 2
 • เวลาทำการ - เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เบอร์โทรติดต่อ - 055-245070-9 ต่อ 73017
บุคลากร

     แผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นหน่วยงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ การเจาะเลือดผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ทางเส้นเลือดดำ เส้นเลือดปลายนิ้วเป็นต้น และตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่มาจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิเช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารน้ำจากส่วนต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจะต้องนำมาผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนการวิเคราะห์ โดยจะทำการตรวจสอบชื่อและสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยว่าเป็นคนเดียวกัน และคุณภาพของสิ่งส่งตรวจว่าเหมาะสม ใช้กระบวนการเก็บที่ถูกต้องสำหรับนำมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการหรือไม่ เนื่องจากสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อการผลทดสอบ และหากไม่ได้คุณภาพ ต้องทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ หรือนักเทคนิคการแพทย์ที่รับผิดชอบได้ทำการจัดเก็บใหม่ต่อไป

     หลังจากนั้น จะนำสิ่งส่งตรวจไปทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัย พยากรณ์ ติดตาม หรือประเมินสุขภาวะของผู้เข้ามารับบริการ ซึ่งจะรายงานผลให้แก่แพทย์หรือผู้ป่วยได้ทราบต่อไป

     นอกจากนั้น ยังมีการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาทิเช่น การควบคุมคุณภาพของการรับสิ่งส่งตรวจ ขั้นตอนระหว่างการทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบ โดยนักเทคนิคการแพทย์จะทำการลงชื่อเพื่อรับรองผลการทดสอบทุกครั้งก่อนรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ


ด้านการให้บริการ และให้การดูแลดังนี้

 • 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามข้อกำหนดมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
 • 2. การบริหารจัดการโลหิต
 • 3. การส่งต่อสิ่งส่งตรวจที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 • 4. การแปลผลและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

ศักยภาพการให้บริการ

 • 1. เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อผลตรวจที่เที่ยงตรง แม่นยำ รวดเร็ว ทันต่อการรักษา
 • 2. บุคลากรที่มีประสบการณ์ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายสิบพยาธิ โดยมุ่งเน้นผลตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ
 • 3. บริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการ ภายใต้การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Laboratory Accreditation ครั้งที่ 3 ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลำดับการให้บริการ

 • 1. ทหาร
 • 2. ครอบครัวกำลังพล
 • 3. ประชาชนทั่วไป

ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ดังนี้

((**อัตราค่าบริการตามประกาศของกรมบัญชีกลาง หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา))

1.สาขาเคมีคลินิก

รายการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจ ระยะเวลารอคอยผลตรวจ
1. FBS, Random Glucose ระดับน้ำตาลในเลือด 40 บาท 40 นาที
2. BUN สมรรถภาพการทำงานของไต 40 บาท 40 นาที
3 . Creatinine สมรรถภาพการทำงานของไต 40 บาท 40 นาที
4 . Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride,HDL,LDL) ปริมาณไขมันในเลือด 200 บาท 40 นาที
5 . Total protein ระดับโปรตีนในเลือด 40 บาท 40 นาที
6 . Albumin ระดับอัลบูมินในเลือด 30 บาท 40 นาที
7 . Globulin ระดับโกบูลินในเลือด 0 บาท 40 นาที
8 . Direct bilirubin ระดับบิลิรูบินในเลือด 40 บาท 40 นาที
9 . Total bilirubin ระดับบิลิรูบินในเลือด 40 บาท 40 นาที
10 . AST สมรรถภาพการทำงานของตับ 40 บาท 40 นาที
11 . ALT สมรรถภาพการทำงานของตับ 40 บาท 40 นาที
12 . ALP สมรรถภาพการทำงานของตับและกระดูก 40 บาท 40 นาที
13 . Uric acid ระดับกรดยูริคในเลือด 60 บาท 40 นาที
14 . Electrolyte (Na, K, Cl, CO2) ระดับเกลือแร่ 100 บาท 40 นาที
15 . Calcium ระดับแคลเซียม 50 บาท 40 นาที
16 . Magnesium ระดับแมกนีเซียม 50 บาท 40 นาที
17 . Phosphorus ระดับฟอสฟอรัส 50 บาท 40 นาที
18 . CPK ปริมาณเอนไซม์ CPK ในเลือด 75 บาท 40 นาที
19 . HbA1c ระดับน้ำตาลสะสม 150 บาท 15 นาที
20 . Serum Iron ปริมาณธาตุเหล็กในเลือด 100 บาท 40 นาที
21 . TIBC ปริมาณธาตุเหล็กในเลือด 80 บาท 40 นาที
22 . Ferritin ปริมาณธาตุเหล็กสะสมในเลือด 310 บาท 40 นาที
23 . Amylase ปริมาณเอนไซม์ตับอ่อน 100 บาท 40 นาที
24 . CK-MB ระดับเอนไซม์การทำงานของหัวใจ 90 บาท 40 นาที
25 . High sense Trop-T ประเมิณภาวะหัวใจขาดเลือด 260 บาท 25 นาที
26 . Ketone ระดับคีโตนใสเลือดและปัสสาวะ 40 บาท 10 นาที
27 . OGTT 100 g ระดับน้ำตาลในเลือด(ในสตรีตั้งครรภ์) 300 บาท 4 ชั่วโมง
28 . GLT 50 g ระดับน้ำตาลในเลือด(ในสตรีตั้งครรภ์) 170 บาท 2 ชั่วโมง
29 . Urine creatinine สมรรถภาพการทำงานของไต 40 บาท 40 นาที
30 . Urine creatinine 24 hrs สมรรถภาพการทำงานของไต 50 บาท 40 นาที
31 . Urine protein สมรรถภาพการทำงานของไต 40 บาท 40 นาที
32 . Urine protein 24 hrs สมรรถภาพการทำงานของไต 50 บาท 40 นาที
33 . Urine microalbumin สมรรถภาพการทำงานของไต 270 บาท 40 นาที

2.สาขาโลหิตวิทยา

รายการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจ ระยะเวลารอคอยผลตรวจ
1. CBC ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอย่างละเอียด, วัดความเข้มข้นของเลือด, ปริมาณเกร็ดเลือด, สภาพเม็ดเลือดแดง, ภาวะโลหิตจาง, สภาพเม็ดเลือดขาวและภาวะติดเชื้อ 90 บาท 20 นาที
2. Blood group ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO 100 บาท 20 นาที
3. Rh typing ตรวจกรุ๊ปเลือด Rh 50 บาท 10 นาที
4. ESR อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง 50 บาท 1 ชั่วโมง
5. Reticulocyte ปริมาณเม็ดเลือดแดงตัวอ่อน 40 บาท 30 นาที
6. Inclusion bodies ปริมาณโปรตีนที่หลงเหลือจากนิวเคลียส(ไรโบโซม)ตกตะกอนในเม็ดเลือดแดง 40 บาท 1 ชั่วโมง
7. HbE screening คัดกรองพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินชนิดอี 70 บาท 20 นาที
8. Malaria (Thick film, Thin film) เชื้อมาลาเรีย 100 บาท 30 นาที
9. Microbilirubin ประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 40 บาท 10 นาที
10. Hematrocrit เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงต่อปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย 30 บาท 10 นาที
11. Coagulogram(PT) ทดสอบความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด 75 บาท 30 นาที
12. Coagulogram(aPTT) ทดสอบความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด 85 บาท 30 นาที
13. 20WBCT ประเมินระบบการห้ามเลือดในผู้ป่วยที่ถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด 50 บาท 20 นาที
13. 20WBCT ประเมินระบบการห้ามเลือดในผู้ป่วยที่ถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด 50 บาท 20 นาที

3.สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

รายการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจ ระยะเวลารอคอยผลตรวจ
1. Urinalysis(UA) ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ 60 บาท 15 นาที
2. Stool examination ตรวจลักษณะอุจจาระทั่วไป พยาธิ โปรโตซัว เม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง 60 บาท 10 นาที
3. Occult blood ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในระบบทางเดินอาหาร(อุจจาระ) 80 บาท 10 นาที
4. UPT ตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์ 70 บาท 1 ชั่วโมง
5. Methamphetamine ตรวจหาสารเสพติดชนิดแมทแอมเฟตามีน 100 บาท 30 นาที
6. Semen analysis ประเมินคุณภาพของน้ำเชื้ออสุจิ, ภาวะการมีบุตรยาก 120 บาท 1 ชั่วโมง
7. Body fluid examination ตรวจสารน้ำต่างๆ ในร่างกาย 50 บาท 3 ชั่วโมง

4.สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

รายการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจ ระยะเวลารอคอยผลตรวจ
1. Anti-HIV การติดเชื้อเอชไอวี 220 บาท 2 ชั่วโมง
2. HBs Ag การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 130 บาท 20 นาที
3. Occult blood ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในระบบทางเดินอาหาร(อุจจาระ) 80 บาท 10 นาที
4. HBs Ab ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี 150 บาท 20 นาที
5. HBe Ag การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง 180 บาท 20 นาที
6. Anti-HCV การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 300 บาท 1 ชั่วโมง
7. HAV IgM, IgG การติดเชื้อเฉียบพลันและภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ 400 บาท 20 นาท
8. AFP สารบ่งชี้มะเร็งตับ 250 บาท 1 ชั่วโมง
9. CEA สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ 280 บาท 1 ชั่วโมง
10. CA19-9 สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร/ตับอ่อน/ปอด 550 บาท 1 ชั่วโมง
11. Total PSA สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก 330 บาท 1 ชั่วโมง
12. Free T3 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 170 บาท 1 ชั่วโมง
13. Free T4 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 150 บาท 1 ชั่วโมง
14. TSH ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 170 บาท 1 ชั่วโมง
15. PTH ระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ 210 บาท 1 ชั่วโมง
16. Vitamin D ระดับวิตามินดีในเลือด 900 บาท 1 ชั่วโมง
17. Influenza A,B การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B 350 บาท 20 นาที
18. RSV การติดเชื้อ RSV ในเด็ก 350 บาท 20 นาที
19. Dengue NS1 Ag การติดเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่ 260 บาท 20 นาที
20. Dengue IgM, IgG ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ 300 บาท 20 นาที
21. Scrub typhus การติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มริกเก็ตเซีย 200 บาท 20 นาที
22. Salmonella Typhi การติดเชื้อซาโมเนลล่าที่เป็นสาเหตุของไข้ไทฟอยด์ 200 บาท 20 นาที
23. Leptospira Ab การติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปร่าที่ก่อให้เกิดโรคฉี่หนู 200 บาท 20 นาที
24. Adenovirus Ag การติดเชื้ออะดิโนไวรัส 250 บาท 20 นาที
25. Rotavirus Ag การติดเชื้อโรตาไวรัส 200 บาท 20 นาที
26. Syphilis (RPR) การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซิฟิลิส 50 บาท 20 นาที
27. Rheumatoid factor ระดับสารที่เป็นภูมิต้านทานต่อร่างกายตนเองที่ทำให้เกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 80 บาท 1 ชั่วโมง
28. Cortisol สมรรถภาพการทำงานของต่อหมวกไต 300 บาท 1 ชั่วโมง

5.สาขาจุลชีววิทยาคลินิก

รายการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจ ระยะเวลารอคอยผลตรวจ
1. 10% KOH ตรวจหาเชื้อราโดยตรง 60 บาท 30 นาที
2. AFB stain ตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยตรง 60 บาท 30 นาที
3. Gram stain ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยการย้อมสีแกรม 65 บาท 30 นาที
4. Modified AFB ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัวโดยวิธีการย้อมสี MAFB 70 บาท 30 นาท
5. India ink ตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformas 60 บาท 30 นาที
6. Tzanck smear ตรวจโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยการย้อมสี Wright 60 บาท 30 นาที
7. Wet smear ตรวจอาการตกขาวในสตรี 60 บาท 30 นาที

6.สาขาธนาคารเลือด

รายการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจ ระยะเวลารอคอยผลตรวจ
1. Cross matching ตรวจความเข้ากันได้ของเลือดระหว่างผู้ให้และผู้รับก่อนได้รับผลิตภัณฑ์เลือด 150 บาท 45 นาที
2. Direct coomb’s test ภาวะซีดจากภูมิต้านทานตัวเองทำลายเม็ดเลือด 90 บาท 45 นาที
3. Indirect coomb’s test ตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง 120 บาท 45 นาที
ผลิตภัณฑ์เลือดต่างๆ
1. PCR : Packed Red Blood cells 540 บาท
2. LPRC : Leukocyte-Poor Packed Red Cells 520 บาท
3. LDPRC : Lekodepleted Packed Red cells 1,500 บาท
4. FFP : Fresh Frozen Plasma 450 บาท
5. LPPC : Leukocyte Poor Platelet Concentrates 3,200 บาท
6. SDP : Single Donor Platelet 7,000 บาท
7. Cryoprecipitate 400 บาท

โปรแกรมการตรวจสุขภาพต่างๆ

 • 1.โปรแกรมตรวจร่างกายประจำปี แบ่งเป็น อายุ < 35 ปี และ อายุ ≥ 35 ปี ขึ้นไป
 • 2.โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบบี
 • 3.โปรแกรมตรวจก่อนเข้าบรรจุรับราชการ
 • 4.โปรแกรมฝากครรภ์ ANC