ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำแผนกสาธารณูปโภค

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประจำแผนกสาธารณูปโภค

ประจำแผนกสาธารณูปโภค 3 ตำแหน่ง

1.ช่างก่อสร้าง คุณวุฒิ ปวส.ก่อสร้าง

2.ช่างเครื่องปรับอากาศ คุณวุฒิ ปวส.ไฟฟ้า

3.ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวส.ไฟฟ้า

ติดต่อ สอบถามได้ที่ แผนกสาธารณูปโภค หรือโทร 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73011