เอกสาร

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#
ชื่อเอกสาร
1 ใบส่งซ่อมครุภัณฑ์
2 ใบสมัครเข้ารับราชการ
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายทหารกองเกินทืี่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ประจำปี ๒๕๖๓
4 รายงานสถานภาพและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (นับยอด ณ 30 ก.ย. 62)
5 แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด
6 ระเบียบการให้บริการ แผนกแพทย์แผนไทย
7 คำขอและหนังสือกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
8 รายงานยอดยาและเวชภัณฑ์คงเหลือหน่วยเบิก 2561
9 แบบฟอร์ม กิจกรรมทบทวนทีมPCT
10 ใบลาพักผ่อนประจำปี
11 ใบลาคลอดบุตร
12 ใบลาป่วยลูกจ้าง
13 ใบลากิจลูกจ้าง
14 ใบลาป่วย
15 ใบลากิจ
16 อาชีวอนามัย 2561
17 แบบตัวอย่าง สันแฟ้ม รพ.
18 แบบฟอร์มเอกสารเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
19 ฟอร์มขอสำเนาประวัติเวชระเบียน และ ฟอร์มมอบฉันทะ
20 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
21 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวทหารสดใส ห่างไกลความพิการ
22 ประกวด Poster Concept Paper HA Forum
23 แบบฟอร์มรายงานยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ ประจำปี 2560
24 ใบคำร้อง แผนกเวชสารสนเทศ
25 แบบนำเสนอข้อมูล CQI รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
26 แบบฟอร์มการเสนอยาเข้าเป็นยาในบัญชียา
27 ทบทวน 12 กิจกรรม ประจำเดือน
28 เอกสารประกอบการประชุมระบบงานบริหารความเสี่ยง
29 คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารความเสี่ยง
30 คู่มือการพิมพ์สลิปเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
31 แนวทางการเขียน Service Profile
32 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินการ ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560
33 นับยอด สถานภาพยาและเวชภัณฑ์ แผนกกายภาพบำบัด
34 นับยอด สถานภาพยาและเวชภัณฑ์ แผนกพยาธิ
35 เอกส่ารแบบประเมินการควบคุมภายใน 30 ก.ย. 59
36 เอกสารขอสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย
37 บัญชีเอกสาร
38 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39 หนังสือมอบอำนาจ
40 สอบราคาเครื่องกำเนิดไอน้ำ
41 ประกาศโรงพยาบาล สืบหาผู้ให้เช่าฯ
42 งานซ่อมปรับปรุงห้องน้้า รายละเอียดราคากลาง
43 ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
44 ประกาศสืบหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจหัวใจ
45 คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 041/53
46 ใบเสนอราคาเครื่องก้าเนิดไอน้้า
47 สอบราคาจัดซื้อชุดโคมไฟ
48 บัญชีรายละเอียด พ.ค. 58
49 ใบสมัครงาน
50 รายงานควบคุมภายใน ปี 58
51 ประกาศสอบราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
52 แบบเอกสารตัวอย่าง 5 ส. ปี 2559
53 หนังสือภายนอก
54 หนังสือภายใน
55 ตัวอย่าง CQI
56 คู่มือการใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง
57 PowerPoint template รพ.
58 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์(ทบ.400-005)(ด้านหน้า)
59 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์(ทบ.400-005)(ด้านหลัง)
60 ใบเบิก ( ทบ.400-006 )
61 ใบส่งคืน(ทบ.400-013)
62 สาเหตุการตาย
63 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
64 แบบคำขอ username password โปรแกรม Hosxpและอินเตอร์เน็ต
65 แบบคำขอข้อมูลสารสนเทศ
66 แบบคำขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
67 ใบความเสี่ยง
68 HA reaccredit57
69 ขออนุมัติใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ นอกบัญชียารพ.ค่าย ฯ.เป็นรายกรณี
70 หลังRe-ac2-การบ้าน
71 ตัวอย่างการนำเสนอหน่วยงานสนับสนุน
72 ตัวอย่างการนำเสนอหน่วยงานคลินิก
73 ตารางการตรวจนับสป.สายพ.คงเหลือ-ณ-สิ้นงบ-58