ติดต่อเรา

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Fax: 055-251130

ธุรการกำลังพล: 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73009

ทะเบียนการแพทย์: 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73027

MRI : 055-245-070 ต่อ 73097 หรือ 097-984-7895

เบอร์โทรศัพท์

#
แผนก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
1 ตู้กลางอัตโนมัติ 055-245-070 ถึง 9 055-245-070 ถึง 9
2 กองอำนวยการ 73009 055-251-130
3 ผอ.รพ.คนศ. 73132 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73132
4 หน้าห้อง ผอ.รพ.คนศ. 73111 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73111
5 รอง ผอ.รพ.คนศ. 73039 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73039
6 หน้าห้อง รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ 73040 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73040
7 น.ธุรการกำลังพล 73055 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73055
8 แผนกการเงิน 73037 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73037
9 น.ส่งกำลัง 73221 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73221
10 แผนกส่งกำลัง 73000 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73000
11 แผนกพลาธิการ 73013 055-258-863
12 แผนกไตเทียม 73020 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73020
13 แผนกพยาธิ 73017 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73017
14 แผนกฝังเข็ม 730102 055-247-919
15 ศูนย์สลายนิ่ว 73107 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73107
16 แผนกกายภาพบำบัด 73064 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73064
17 แผนกทันตกรรม 73029 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73029
18 ห้องตรวจโรคจักษุกรรม 73121 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73121 หรือ 055-282829
19 ห้องตรวจโรคจิตเวช 73003 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73003 หรือ 094-1798521
20 ห้องนวดแผนไทย 73026 055-282-565
21 ห้องฉุกเฉิน 73005 055-216-495
22 ศูนย์เปล 73043 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73043
23 แผนกทะเบียน 73027 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73027
24 หน.เภสัชกรรม 73038 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73038
25 แผนกเภสัชกรรม 1 73021 055-283-071
26 แผนกเภสัชกรรม 2 73019 055-283-071
27 หน.ศูนย์จัดเก็บรายได้ 73051 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73051
28 ศูนย์จัดเก็บรายได้ 73022 055-282-830
29 แผนกเอกซเรย์ 73002 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73002
30 ห้องอัลตร้าซาว 73131 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73131
31 ห้องตรวจโรคกระดูกและข้อ 73018 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73018
32 ห้องตรวจโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ 73024 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73024 หรือ 083-7063728
33 ห้องตรวจโรคเด็ก 73123 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73123 หรือ 065-8026756
34 ห้องตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 73031 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73031
35 ห้องตรวจโรคอายุกรรมทั่วไป 73010 055-282-823
36 หน.ห้องผ่าตัด 73006 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73006
37 ห้องผ่าตัด 73057 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73057
38 ห้องรอฟื้น 73069 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73069
39 หอผู้ป่วย ICU 73015 055-282-824
40 หอผู้ป่วยสูตินรีเวช 73066 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73066
41 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 73065 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73065 หรือ 064-0623763
42 หอผู้ป่วยพิเศษ 73122 055-282-829
43 ห้องตรวจโรคสูตินรีเวช 73062 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73062
44 องค์กรแพทย์ 73115 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73115
45 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 73035 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73035
46 ส่งเสริมคุณภาพ 73008 055-282-828
47 โรงประกอบอาหาร 73001 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73001
48 แหล่งรวมรถ 73067 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73067
49 สาธารณูปโภค 73011 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73011
50 จ่ายกลาง 73044 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73044
51 จ่ายกลาง 73044 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73044
52 เสพติด 73033 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73033
53 เวชกรรมป้องกัน 73152 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73152
54 โรงซักฟอก 73088 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73088
55 โรงผลิตน้ำดื่ม 73061 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73061
56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 73025 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73025
57 ผบ.ร้อย.พล.สร 73095 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73095
58 ร้อย.พล.สร. 73119 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73119
59 เสพติด 73033 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73033
60 สูทกรรม ร้อย.พล.สร. 73011 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73011
61 เวชสารสนเทศ 73004 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73004
62 องค์กรพยาบาล 73042 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73042
63 ศูนย์โรคหัวใจ 095-3073347
64 คลินิกโรคไต 063-9148890