เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


พลตรี วุฒิไชย อิศระ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พันเอก ปฐม พนัสนอก

ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประวัติโรงพยาบาล

ในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จทบ.พ.ล. หรือค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปัจจุบันคงมีแต่หน่วยทหารอยู่ ๑ กองพัน คือ ร.๔ พัน.๒ ส่วนหน่วยสายแพทย์ก็มีเพียง มว.พยาบาล จทบ.พ.ล. (ร.อ.ประจวบ วัชรปาน เป็น ผบ.มว.) และหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีหน่วย มว.สร.ร.๔ พัน.๒ เป็นหน่วยแพทย์ที่ได้รับการปรับย้ายเพิ่มเติม โดยมี ร.ต.ประวัติ สาชลวิจารณ์ และ ร.ต.จิต ภักดีอาษา เป็น ผบ.มว.และ รอง ผบ.มว.ตามลำดับ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑ มว.พยาบาล จทบ.พ.ล.ได้รับการปรับขยายเป็นกองพยาบาล ชั้น ๓ (ผบ.กอง เป็นอัตรา พ.ต.)

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยการนำของ พ.อ.เยื้อง คชภักดี นายแพทย์ใหญ่ กองทัพภาคที่ ๓ ได้ดำริจะสร้างตึกกองพยาบาล เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีกำลังพลและครอบครัวจำนวนมาก มีผู้บังคับบัญชาระดับแม่ทัพภาค (พล.ท.ประพันธ์ กุลพิจิตร) และกองพลประจำอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอาคารสถานที่ของหมวดพยาบาล จทบ.พ.ล.ชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะสร้างมาตั้งแต่ ปี ๒๔๖๕ และหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ขณะนั้น มี ๕ หน่วย คือ พัน.สร.ที่ ๔, มว.สร.ร้อย.บก.ทภ.๓, มว.สร.ร้อย.บก.พล.๔, มว.สร. (มว.๓) ร้อย.สร.ผส.๔ และ มว.พยาบาล จทบ.พ.ล. ซึ่ง ทภ.๓ ได้แต่งตั้งให้ พ.อ.เยื้อง คชภักดี พญ.ทภ.๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเสนารักษ์รวมอีกตำแหน่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๐๕ พล.ต.ขุนปทุม โรคประหาร ผู้ชำนาญกองทัพบกในขณะนั้น ได้รับการเชิญจาก ทภ.๓ ให้เดินทางมาเยี่ยมค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จากการรายงานเสนอแนะของ พ.อ.เยื้อง คชภักดี ต่อ มทภ.๓) หลังจากการเยี่ยมแล้ว พล.ต.ขุนปทุม โรคประหาร ได้เสนอ มทภ.๓ ว่า การทำงานของหน่วยแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายโรงพยาบาล น่าจะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลเสียเลย โดยในขั้นแรกจะจัดหาเครื่องเอ๊กซเรย์มาให้ก่อน ขอให้กองทัพสร้างอาคารเอ๊กซเรย์ให้ด้วย พล.ต.ขุนปทุม โรคประหาร ได้รับพระรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาก มทภ.๓ กับได้ไปถวายสักการะที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลวังจันทน์(บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม)อันเป็นสถานที่ทรงพระราชสมภพ ด้วยพระอภินิหารแห่งดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ดลใจให้ พล.ต.ขุนปทุม โรคประหาร ได้ความคิดในการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยหาเงินจากการจำหน่ายแผ่นภาพติดตามรอยพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (โดย พล.ต.ขุนปทุมฯ จะเป็นผู้เขียนเอง)

การจัดตั้งหน่วย เนื่องจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ถือกำเนิดมาจาก มว.พยาบาล จทบ.พ.ล. ตั้งแต่ปี ๒๔๘๘ ซึ่งเป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ และได้รับการปรับขยายอัตราและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อได้รับพระราชทานเป็น “โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตั้งแต่ ๒๕ ม.ค.๒๕๐๗ ซึ่งน่าจะถือได้ว่า “๒๕ ม.ค. ๒๕๐๗” เป็นการจัดตั้งหน่วยเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวขั้นต้นไม่สามารถจัดหาหลักฐานอ้างอิงได้ และถือเอา วันที่ ๒๕ ม.ค. ของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วยตลอดมา

คำสั่งการจัดตั้งหน่วย วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๐๗ ทบ.ได้อนุมัติให้เปลี่ยนอัตรา มว.พยาบาล จทบ.พ.ล. เป็น รพ.จทบ.พ.ล. อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๕๔๒๐ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓ / ๒๕๐๗ ลง ๑๔ ต.ค. ๐๗ ซึ่งอัตราออกมาภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้เสร็จทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๐๗ กับได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตามหนังสือราชเลขาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร ๐๕๐๑/๑๖๒๑ ลง ๒๗ พ.ย. นับว่าเป็นโรงพยาบาลทหารบกในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานชื่อโรงพยาบาลจากเดิม “โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เป็น “โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ตรงกับชื่อค่ายทหาร ตามแจ้งความกองทัพ เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาลในค่ายทหาร ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๑๗

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๑๗ กองทัพบก ได้แก้ไขอัตราโดยให้ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็น รพ.จทบ.พ.ล. ตำแหน่ง ผอ.รพ. อัตรา พ.ท. เป็น รพ.ขึ้นการบังคับบัญชาตรงต่อ ทภ.๓ อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๖๑๓๐ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๖/๑๗ ลง ๒๕ ก.ย.๒๕๑๗ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก (ครั้งที่ ๑๔) ตำแหน่ง ผอ.รพ. อัตรา พ.อ.พิเศษ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๔/๓๕ ลง ๑๔ ส.ค.๓๕

ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๓๖๒๖/๕๐ ลง ๕ ก.พ.๕๑ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติแผนการจัดหางานก่อสร้างอาคาร รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พื้นที่แห่งใหม่ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ทบ.ประจำปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๑๖๕,๐๕๗,๗๐๐.-บาท ซึ่งเป็นอาคารขนาด ๕ ชั้น เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ชื่อว่า “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ” และ ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้ายหนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห ๐๔๐๖/๒๓๐๐๔ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อาคารรักษาพยาบาล ขนาด ๓ ชั้น ในวงเงิน ๕๙,๓๔๓,๙๗๘.-บาท โดยใช้ชื่อ “ อาคารอำนวยการ ” และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมด้วยสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ทุกชนิดมาเปิดรักษาพยาบาลพื้นที่แห่งใหม่ เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๔

การปรับปรุงหน่วย แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๑๓ (ครั้งที่ ๘) ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๖ ลง ๑๑ ก.ย.๕๖ อฉก.หมายเลข ๖๑๓๐ จาก ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อัตรา พ.อ.(พ.)) เป็น (อัตรา พล.ต.), รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (อัตรา พ.อ.) เป็น (อัตรา พ.อ.(พ.)) และเพิ่ม ผช.ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อัตรา พ.อ.)

เกียรติประวัติหน่วย การรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ไม่มี การรับพระราชทานบรมราชานุญาตเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ไม่มี วีรกรรมหรือการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยและกำลังพล การปฏิบัติการรบ ปี ๒๕๒๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๒ – ๓๐ ก.ย.๒๓ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ส่งกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดชุดศัลยกรรมสนามสนับสนุน ในการปราบปราม ผกค. ในยุทธการเขาค้อ จำนวน ๑๕ คน

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้การบริการประชาชนผู้หลบหนีจากการสู้รบชาวพม่า พื้นที่สำนักสงฆ์ธรรมจาริก บ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง จว.ตาก วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๒ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ “ หมออ่วมมาแล้ว ” ๑๖ มี.ค.๕๒ การฝึกสาธิต SAREX ๒๐๐๖ - การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย - การสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย - การอบรมทางวิชาการ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โครงการ “กองทัพบกเพื่อประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ” การปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ การฝึกร่วมไทย – สหรัฐอเมริกา ทุกรอบ ๒ ปี

ประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษของหน่วย - ทำบุญสรงน้ำพระในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) - บวงสรวงพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบำเพ็ญกุศล ในวันสถาปนาหน่วย ๒๕ มกราคม ของทุกปี - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยเพื่อความสามัคคี

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานชั้นนำในระดับภูมิภาคของกองทัพบก

พันธกิจ

- ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่กำลังพล ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป
- สร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันแก่บุคลากรและชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน
- บริหารทรัพยากรสายแพทย์ใน รพ.ทภ.3 ในฐานะเป็น รพ.แม่ข่ายหลัก ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- การรักษาพยาบาลและส่งกลับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์

1.ให้การรักษาพยาบาล แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่กำลังพลครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป
2. สร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน แก่บุคลากรและชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน (จก.พบ.เน้นให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน)
3. บริหารทรัพยากรสายแพทย์ในรพ.ทภ.3 ในฐานะเป็นรพ.แม่ข่ายหลักให้มีประ สิทธิภาพ โดยให้การรักษา และส่งกลับกำลังพลที่ปฎิบัติในภารกิจภาคสนาม เช่น เมื่อมีสงคราม ต้องจัดต้องรพ. สนามให้ได้ ปฐมพยาบาล ส่งกลับ ส่งต่อ (รพ.พระมงกุฎเป็นรพ.รับrefer)
4. การรักษาพยาบาลและส่งกลับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

"เป็นเลิศด้านบริบาล มาตรฐานเต็มเปี่ยม เยี่ยมด้านแพทย์ทหาร"

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ท.นิวัติ สุนทรภู่

วันรับตำแหน่ง : 13 ม.ค. 2508

สิ้นสุดตำแหน่ง : 22 ก.ค. 2508

พ.ท.ชัยวัฒน์ ตัณฑเตมีย์

วันรับตำแหน่ง : 22 ก.ค. 2508

สิ้นสุดตำแหน่ง : 27 ก.พ. 2511

พ.ท.มณี ตั้งใจ

วันรับตำแหน่ง : 28 ก.พ. 2511

สิ้นสุดตำแหน่ง : 29 พ.ย. 2512

พ.ท.โชติ แสงจำนง

วันรับตำแหน่ง : 29 ม.ค. 2512

สิ้นสุดตำแหน่ง : 02 ก.ค. 2514

พ.อ.ยงยศ มากบุญ

วันรับตำแหน่ง : 02 ก.ค. 2514

สิ้นสุดตำแหน่ง : 24 ก.ค. 2516

พ.อ.จิต ภักดีอาษา

วันรับตำแหน่ง : 24 ก.ค. 2516

สิ้นสุดตำแหน่ง : 28 เม.ย. 2518

พ.อ.ชาญ บุญมงคล

วันรับตำแหน่ง : 28 เม.ย. 2518

สิ้นสุดตำแหน่ง : 09 พ.ย. 2521

พ.อ.อมฤต ณ สงขลา

วันรับตำแหน่ง : 09 พ.ย. 2521

สิ้นสุดตำแหน่ง : 19 มี.ค. 2524

พ.อ.ณรงค์ วัยวุฒิ

วันรับตำแหน่ง : 19 มี.ค. 2524

สิ้นสุดตำแหน่ง : 17 ต.ค. 2531

พ.อ.บัณฑิต ธีราทร

วันรับตำแหน่ง : 17 ต.ค. 2531

สิ้นสุดตำแหน่ง : 27 เม.ย. 2532

พ.อ.สืบพงษ์ สังขะรมย์

วันรับตำแหน่ง : 27 เม.ย. 2532

สิ้นสุดตำแหน่ง : 11 พ.ย. 2537

พ.อ.บัณฑิต ธีราทร

วันรับตำแหน่ง : 11 พ.ย. 2537

สิ้นสุดตำแหน่ง : 30 ต.ค. 2545

พ.อ.พรเลิศ จำเรียง

วันรับตำแหน่ง : 30 ต.ค. 2545

สิ้นสุดตำแหน่ง : 04 ต.ค. 2548

พ.อ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ

วันรับตำแหน่ง : 31 ต.ค. 2548

สิ้นสุดตำแหน่ง : 11 เม.ย. 2551

พ.อ.สิทธิชัย จิตสมจินต์

วันรับตำแหน่ง : 11 เม.ย. 2551

สิ้นสุดตำแหน่ง : 30 ก.ย. 2556

พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์

วันรับตำแหน่ง : 01 ต.ค. 2556

สิ้นสุดตำแหน่ง : 30 ก.ย. 2559

พล.ต.วุฒิไชย อิศระ

วันรับตำแหน่ง : 01 ต.ค. 2559

สิ้นสุดตำแหน่ง : ปัจจุบัน