N@H | ปราบไตรจักร

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เข้าสู่ระบบ


อัตรากำลังพล - 30 ก.ย. 2563


ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 98
ข้าราชการทหารชั้นประทวน 73
พนักงานราชการ 15
ลูกจ้างประจำ 24
ลูกจ้างชั่วคราว 274
ลูกจ้างรายคาบ 20
อัตราจ้างพิเศษ 4
Out-Souce (ไตเทียม/แม่บ้าน) 19

รวมทั้งหมด 527