N@H | ปราบไตรจักร

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เข้าสู่ระบบ


อัตรากำลังพล - 29 ต.ค. 2563


ข้าราชการทหารสัญญาบัตร 98
ข้าราชการทหารชั้นประทวน 73
พนักงานราชการ 15
ลูกจ้างประจำ 24
ลูกจ้างชั่วคราว 275
ลูกจ้างรายคาบ 18
อัตราจ้างพิเศษ 4
Out-Souce (ไตเทียม/แม่บ้าน) 19

รวมทั้งหมด 526