ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

17 พ.ย. 2560 ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์การได้ยินชนิดความถี่สูง
14 พ.ย. 2560 ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องตรวจร่างกายด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (MRI)
06 ต.ค. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 05 ต.ค. 60
02 ต.ค. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 02 ต.ค. 60
29 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 29 ก.ย. 60
28 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 28 ก.ย. 60
26 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 26 ก.ย. 60
22 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 22 ก.ย. 60
22 ส.ค. 2560 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการดาเนินการ ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจาปี 2561
23 ธ.ค. 2559 จัดซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ่
ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 48 ข้อมูล