ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

28 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 28 ก.ย. 60
26 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 26 ก.ย. 60
22 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 22 ก.ย. 60
22 ส.ค. 2560 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการดาเนินการ ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจาปี 2561
23 ธ.ค. 2559 จัดซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ่
15 พ.ย. 2559 จัดซื้อวัสดุใช้งานบ้านงานครัว
31 ก.ค. 2560 จัดซื้อโต๊ะไม้
03 ก.ค. 2560 จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ
01 มิ.ย. 2560 จัดซื้อโต๊ะประจำห้องประชุม
26 พ.ค. 2560 ซ่อมแซมห้องน้ำห้องฉุกเฉิน
ข้อมูลที่ 11 ถึงข้อมูลที่ 20 มีทั้งหมด 40 ข้อมูล