ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

06 ต.ค. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 05 ต.ค. 60
02 ต.ค. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 02 ต.ค. 60
29 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 29 ก.ย. 60
28 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 28 ก.ย. 60
26 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 26 ก.ย. 60
22 ก.ย. 2560 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 22 ก.ย. 60
22 ส.ค. 2560 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการดาเนินการ ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจาปี 2561
23 ธ.ค. 2559 จัดซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ่
15 พ.ย. 2559 จัดซื้อวัสดุใช้งานบ้านงานครัว
31 ก.ค. 2560 จัดซื้อโต๊ะไม้
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 36 ข้อมูล