ประกวดราคา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา

กรุณาระบุข้อมูล

ประกวดราคา

วันที่

หัวข้อ

23 ม.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562
04 ก.ค. 2561 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
20 มิ.ย. 2561 เครื่องซักผ้า 60 กก
20 มิ.ย. 2561 เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียง
31 พ.ค. 2561 ประกาศแผนจัดซื้อ
29 มี.ค. 2561 ตารางแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
06 มี.ค. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 06 มี.ค. 2561
21 ก.พ. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61
19 ม.ค. 2561 ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อยา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 61
09 ม.ค. 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 48 ข้อมูล