เอกสาร
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล เอกสาร

กรุณาระบุข้อมูล

ข้อมูล ไฟล์เอกสาร ประกวด Poster Concept Paper HA Forum

    ประกวด Poster Concept Paper HA Forum 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ มีความประสงค์ให้ทุกหน่วยงานส่งผลงานเด่นในการพัฒนาคุณภาพของหน่วย เพื่อคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในการประชุมวิชาการ สสจ.จังหวัดพิษณุโลกและส่งประกวด งานประชุม 19 th HA Forum (คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม) โดยเขียนส่งตามแบบฟอร์มที่กำหนดและให้ส่งมาที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60 หรือขอรับเอกสารและคำแนะนำ ได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ