ตารางแพทย์ออกตรวจ
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช