กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

ประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ พร้อมคณะโรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมแนวทางการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เนื่องจากโรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบร่วมกันในการดับเพลิงตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผน เพื่อให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การป้องกัน การติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลนับตั้งแต่เริ่มเกิด จนถึงความรุนแรงใหญ่ โดยให้แต่ละแผนกนำเสนอหน้าที่ของบุคคลากรภายในแผนก ในการดับเพลิงและอพยพ นำเสนอขั้นตอนการทำหน้าที่ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ

ภาพกิจกรรม