กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

โครงการ Smart Heart

24 เม.ย. 2562พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำลังพลที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ โครงการ Smart Heart พ.อ.ปฐม พนัสนอก นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กระทำพิธีเปิด กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลการคัดกรองความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด ( ในโครงการ Smart heart ) ขึ้นวันที่ 23 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โดยมีกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 105 นาย เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจ โดย พ.ท.นพ. เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล 2. การวิเคราะห์สุขภาพ ความเสี่ยงโรคหัวใจ การสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกำลังพล เป็นโรคหัวใจตัวอย่าง (role model) 4. ฐานความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 4 ฐาน ได้แก่ - ฐาน การใช้ยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร - ฐาน อาหาร โดย นักโภชนาการ - ฐาน ออกกำลังกาย โดยนักกายภาพ - ฐาน อารมณ์ ความเครียด และบุหรี่โดย นักจิตวิทยา

ภาพกิจกรรม