18 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด

ผู้ผ่านการคัดเลือกนักกายภาพบำบัด


ได้แก่


นางสาวจิตราภรณ์ ศรีพูล


สำรอง ได้แก่ นางสาวกมลชนก ด้วงพรมขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว

และเริ่มทำงานในวันที่ 1 ต.ค. 62

ที่งานธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เบอร์โทรติดต่อ 055-245070 ต่อ 73064

แผนกเวชกรรมฟื้นฟู