03 ก.ย. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

แพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน
งดออกตรวจ
วันศุกร์ และ วันเสาร์ เริ่ม เดือนตุลาคม 62 - กันยายน 63