ระบบบันทึกตัวชี้วัด
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11:30:40

(success)
(success)
ตัวชี้วัด THIP II