ระบบบันทึกตัวชี้วัด
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

21:39:44

(success)
(success)
ตัวชี้วัด THIP II